דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "פרוגרמה מערכות לוגסטיות בע"מ" (מס' ח.פ 511039406 ) למתן שירותי אפיון,הקמה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה במודלים בתוכנת סימולציה ייעודית וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " פרוגרמה מערכות לוגיסטיות בע"מ" " (מס' ח.פ 511039406 ) למתן שירותי אפיון, הקמה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה במודלים בתוכנת (29) סימולציה ייעודית וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה  3 לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים ב חוות דעתה של ע. ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: חברת "פרוגרמה מערכות לוגסטיות בע"מ" (מס' ח.פ 511039406 ) למתן שירותי אפיון,הקמה, הטמעה, תמיכה ותחזוקה במודלים בתוכנת סימולציה ייעודית וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

 

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111730 או במייל לכתובת [email protected] לא יאוחר מיום ה', תאריך 24.05.2020 שעה 12:00.