דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אר-נטוויז מערכות בע"מ (מס' ח.פ. 512254145) לצורך ביצוע תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכת חיוב ארוחות ,עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת אר-נטוויז מערכות בע"מ לצורך ביצוע תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכת חיוב ארוחות,  עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע תחזוקה ושינויים ושיפורים במערכת חיוב ארוחות של חברת אר-נטוויז מערכות בע"מ.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 11.11.2018 שעה 12:00.