דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם רותם אמפרט נגב בע"מ


התקשרות בפטור ממכרז עם רותם אמפרט נגב בע"מ
לצורך הקצאת שטח למטרת פריקת חומצה באמצעות מיכליות כביש, תפעול תחזוקתי לחוות המיכלים והצבת חדר חשמל

  1. בהתאם לתקנה 3 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בחוזה עם חברת רותם אמפרט נגב בע"מ לצורך מתן הרשאת משנה לשימוש בשטח בנמל אשדוד לצרכי פריקת חומצה באמצעות מיכליות כביש, תפעול תחזוקתי לחוות המיכלים והצבת חדר חשמל, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3 (29) לתקנות, וזאת לאור הנימוקים המפורטים במכתבו של רמ"ד נכסים ומסחר המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ועדת המכרזים המליצה למנכ"ל לאשר את ההתקשרות כאמור ביום 24.06.2020.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' קארין תשובה, אחראית מסחר בפקס מס': 8517365-08 לא יאוחר מיום 01/09/2020 בשעה 12:00​.