דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת Samson כספק יחיד לייצור ואספקת משפכים ירוקים לפריקת קלינקר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת Samson לייצור ואספקת משפך ירוק לפריקת קלינקר לרבות חלקי חילוף+ אופציה לרכש של עד שני משפכים ירוקים נוספים לקלינקר, בתקופה של עד שלוש שנים ממועד חתימת החוזה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים וקליטת ציוד תפעולי בחברת הנמל, המצ"ב.​
  2. עיקרי ההתקשרות: ייצור ואספקת משפך ירוק לפריקת קלינקר לרבות חלקי חילוף + אופציה לרכש של עד שני משפכים ירוקים נוספים לקלינקר עבור חברת נמל אשדוד. תקופת האופציה הינה עד שלוש שנים ממועד חתימת החוזה.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל:[email protected]  לא יאוחר מיום 23.5.22 שעה 12:00.​