דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SAP ישראל בע"מ (מס' ח.פ. 513216275) לצורך תחזוקת רישיונות SAP , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SAP ישראל בע"מ בהסכם לתחזוקת רישיונות SAP בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת רישיונות קיימים, אשר נרכשו מ-SAP ישראל בע"מ.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים לדוא"ל הבא: [email protected], לא יאוחר מיום 02.06.2022, שעה 12:00.