דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "המטען "- ספק יחיד לצורך פרסום במגזין המודפס ובאתר- עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "המטען " לצורך פרסום במגזין המודפס ובאתר, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לתקשורת תאגידית של חברת הנמל המצ"ב. 
  2. עיקרי ההתקשרות: פרסום במגזין המודפס ובאתר "המטען"
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' וקנין אסטל  מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111719 או במייל  [email protected] לא יאוחר מיום 24.3.2022  שעה 12:00.