דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת שקילה בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מערכות שקילה נמליות

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת שקילה בע"מ בהסכם למתן שירותי תחזוקת מערכות שקילה נמליות, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל המצ"ב. כמו"כ מצורפת הצהרת קבלן יחיד.

 

  1. עיקרי ההתקשרות: שירות תחזוקה שנתי למערכות שקילה נמליות.

חברת הנמל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להאריך את תוקף ההתקשרות בשתי תקופות הארכה נוספות, בנות שנה כל אחת או עד לחתימה על חוזה עם הזוכה במכרז החדש שיפורסם בנושא.

  1. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 13.2.2019 שעה 12:00.