דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם משרד הבטחון כספק יחיד לרכישה, התקנה ותחזוקה של מערכת שוע"ל, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם משרד הבטחון כספק יחיד לרכישה, התקנה ותחזוקה של מערכת שוע"ל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנב"ט חברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכישה, התקנה ותחזוקה של מערכת שוע"ל.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 16.02.2021 שעה 12:00.