דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שיקום מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 31,32 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שיקום מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 31,32, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שיקום מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס במנופים 31,32, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 5.2.2019 שעה 12:00.