דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת SMAG כספק יחיד לצורך החלפה והתקנה של מערכת איסוף כבל חשמל ב- 4 מנופים, בפטור ממכרז

בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת SMAG כספק יחיד לצורך החלפה והתקנה של מערכת איסוף כבל חשמל ב- 4 מנופים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  • עיקרי ההתקשרות: החלפה והתקנה של מערכת איסוף כבל חשמל ב- 4 מנופים.
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום 12.11.2020 שעה 12:00.​