דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "שטראוס מים בע"מ" (מס' ח.פ 513919779 ) למתן שירותי לתחזוקת מתקני מי שתייה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "שטראוס מים בע"מ" " (מס' ח.פ 513919779 למתן שירותי תחזוקת מתקני מי שתיה וממוחשבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של ע. ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים של חברת הנמל המצ"ב.

עיקרי ההתקשרות: חברת "שטראוס מים" (מס' ח.פ 513919779) למתן שירותי תחזוקת מתקני מי שתייה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל לכתובת [email protected], לא יאוחר מיום א', תאריך 03.03.2024 שעה 12:00.