דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ למתן שירותי תמיכה עבור מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת סימנס ישראל בע"מ  למתן שירותי תמיכה עבור מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס ,לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: למתן שירותי תמיכה עבור מערכות חשמל, פיקוד ובקרה מתוצרת סימנס עבור חברת נמל אשדוד.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 20.3.2023 שעה 12:00.

​​