דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "שטראוס מים בע"מ" (מס' ח.פ 513919779 ) למתן שירותי תחזוקת מתקני מים (תמי 4) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת " שטראוס מים בע"מ" " (מס' ח.פ 513919779) למתן שירותי תחזוקת מתקני מים (תמי 4) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של ע. ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים של חברת הנמל המצ"ב.


עיקרי ההתקשרות: חברת "שטראוס מים בע"מ" (מס' ח.פ 513919779 ) למתן שירותי תחזוקת מתקני מים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.


ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111730 או במייל לכתובת [email protected]. לא יאוחר מיום ד', תאריך 31.03.2021 שעה 12:00.