דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "תים תוכנה בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה לרישיונות תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל , עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:" חברת הנמל")


בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "תים תוכנה בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה לרישיונות תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב של חברת הנמל המצ"ב.

עיקרי ההתקשרות: חברת "תים תוכנה בע"מ" לקבלת שירותי תחזוקה לרישיונות תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל לכתובת [email protected] לא יאוחר מיום א', תאריך 05.04.2020 שעה 12:00.