דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת " יפעת מידע תקשורתי "- ספק יחיד לצורך ניטור מדיה מודפסת ואלקטרונית וביצוע מחקר תדמית כמותי ואיכותני - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") ​

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "יפעת מידע תקשורתי", עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לתקשורת תאגידית של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: לצורך ניטור מדיה מודפסת ואלקטרונית וביצוע מחקר תדמית כמותי ואיכותני. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' וקנין אסטל מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111719 או במייל [email protected] לא יאוחר מיום .21.02.2024 שעה 12:00.