דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ZPMC לרכש חלקי חילוף למנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ZPMC לרכש חלקי חילוף למנופים מתוצרתה, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  • עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למנופים מתוצרת חברת ZPMC , עבור חברת נמל אשדוד.
  • ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 16.6.2019 שעה 12:00.