דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ABB Technologies Ltd ישראל (מספר ח.פ. 510039746) לאספקת ממסרי הגנה מתח גבוה מתוצרת ABB לתחנות השנאה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ABB Technologies Ltd ישראל לאספקת ממסרי הגנה מתח גבוה מתוצרת ABB לתחנות השנאה עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס חשמל נמלי של חברת הנמל המצ"ב, ובהתאם לאישור יצרן המערכות המצ"ב.

  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת ממסרי הגנה מתח גבוה מתוצרת ABB  לתחנות השנאה עבור חברת נמל אשדוד

  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום 6.9.2017 שעה 12:00.