דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בע"מ כספק יחיד למתן שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: שירותי תחזוקה למערכות הטכנולוגיות בשער החדש בנמל אשדוד.
  3. משך ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה למערכות: שלוש שנים.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 18.8.2016 שעה 12:00.

מסמכים נלווים:

לחצו לצפיה בחוות דעתו של רמ"ח מחשוב ומערכות מידע בחברת הנמל

אפקון הצהרת ספק יחיד לשער חדש