דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת ארדן קונטרול טק בע"מ לקבלת שרותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת התקשרות עם חברת ארדן קונטרול טק בע"מ, לקבלת שרותי תחזוקה למערכת בקרה לניטור וקבלת התראות בתחום מערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ותחנות ביוב, בפטור ממכרז לפי לתקנה  1ג' לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים מיטיבים. 
  2. עיקרי ההתקשרות: 
    ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 29.6.17.
    מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.7.2017 ומועד סיומה 30.6.2018.