דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת BROMMA לרכש חלקי חילוף לספרדרים כפולים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת BROMMA לרכש חלקי חילוף לספרדרים כפולים מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף לספרדרים כפולים מתוצרת חברת BROMMA לתקופה החל מ-1.1.2018 ועד 31.12.2020.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 4.12.17 שעה 12:00.