דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONEKRANES - ספק יחיד להחלפת גיר הרמה במנוף C2 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם KONEKRANES להחלפת גיר הרמה במנוף C2, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: החלפת גיר הרמה במנוף C2 מתוצרת חברת KONEKRANES בשנת 2017
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 9.8.2017 שעה 12:00.