דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ" (מס' ח.פ 557297041) למתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ"  למתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים, עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל, ולאור הצהרת חברת קמינס המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים על ידי חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ".
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום 22.01.2018 שעה 12:00.