דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ" למתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. התאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ"  למתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: מתן שירות למנועי קמינס כולל משאבות דלק, תכנות מחשבי מנוע ומכלולים נוספים על ידי חברת "החברה הישראלית למנועים וטריילרים בע"מ"  לתקופה החל מ-12.01.17 ועד 11.01.18.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 16.02.2017 שעה 12:00.