דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת דיקם עין חרוד לצורך רכישת גלילי נייר כרום טרמי למדפסות שערים PD41 ותג נייר כרום 100 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 (להלן: "התקנות"), חברת - הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם דיקם עין חרוד בהסכם לרכש גלילי נייר כרום טרמי למדפסות שערים PD41 ותג נייר כרום 100 בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, כספק יחיד.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש גלילי נייר כרום טרמי למדפסות שערים PD41 ותג נייר כרום 100.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אורית כהן, מתאמת התקשרויות , בפקס מס': 08-8590950, לא יאוחר מיום 20/07/2016 שעה 12:00.