דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת DIPL.ING. HERWARTH REICH GMBH- ספק יחיד לרכש חלקי חילוף מצמדים וגירים מתוצרתה במערכות הרמה המותקנות במנופי גשר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברתDIPL.ING. HERWARTH REICH GMBH לרכש חלקי חילוף מצמדים וגירים מתוצרתה במערכות הרמה המותקנות במנופי גשר, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: לרכש חלקי חילוף מצמדים וגירים מתוצרת חברת DIPL.ING. HERWARTH REICH GMBH במערכות הרמה המותקנות במנופי גשר לתקופה החל מ-01.04.2017 ועד 31.12.2019.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 3.5.2017 שעה 12:00.​