דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואטומציה בע"מ (להלן: "חברת אפקון ") בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואטומציה בע"מ (להלן: "חברת אפקון "), בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של הממונה על הביטחון בחברת הנמל מצ"ב
  2. עיקרי ההתקשרות: תוספת מערכת   HiD ו LPR לקריאת אישורי כניסה ומספרי רישוי כלי רכב שער ה' 
  3. משך ההתקשרות הינה עד לסיום ביצוע הפרויקט .
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילנית סלפטי , מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111927 או במייל ilanits@ashdodport.co.il לא יאוחר מיום _2.10.2017_ עד השעה 12:00.