דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ לאספקת שערים לגילוי מתכות מתוצרת CEIA עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בהסכם ללאספקת שערים לגילוי מתכות מתוצרת CEIA בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מר' ברנרד בו-ישי, מנב"ט חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: אספקת שערים לגילוי מתכות מתוצרת CEIA ומתן שירותי תחזוקה.
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אורית כהן, מתאמת התקשרויות, במייל oritco@ashdodport.co.il לא יאוחר מיום 11/2/2018 שעה 12:00.