דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "אלקטרה בע"מ" (מס' ח.פ 557268554) למתן שירותי תחזוקת מעליות תוצרת חברת "Alimak Hek AB" המותקנות במנופי גשר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "אלקטרה בע"מ" (מס' ח.פ 557268554) למתן שירותי תחזוקת מעליות תוצרת חברת "Alimak Hek AB" המותקנות במנופי גשר עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד של חברת הנמל המצ"ב.

 

עיקרי ההתקשרות: "למתן שירותי תחזוקת מעליות תוצרת חברת "Alimak Hek AB" המותקנות במנופי גשר על ידי חברת "אלקטרה בע"מ".
ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111733 לא יאוחר מיום  ה', תאריך 3.5.2018 שעה 12:00.