דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע עבודות שדרוג טכנולוגי של מערכות הינע ובקרה מתוצרתה המותקנות במנופים בחברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע עבודות שדרוג טכנולוגי של מערכות הינע ובקרה מתוצרתה המותקנות במנופים, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות שדרוג טכנולוגי של מערכות הינע ובקרה מתוצרת חברת GE ENERGY POWER CONVERSION המותקנות במנופים עבור חברת נמל אשדוד בשנים לתקופה של 3 שנים וכן זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-7 תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 10.5.2017 שעה 12:00.