דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חילן טק בע"מ לצורך הוספת מודול נוכחות למערכת חילן עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חילן טק בע"מ בהסכם להוספת מודול נוכחות למערכת חילן בפטור ממכרז לפי תקנה 4 (ב) 3 לתקנות חובת המכרזים , מטעמי יעילות וחיסכון ולפי חוות דעתו של רמ"ד פרט ושכר המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: הוספת מודול נוכחות למערכת השכר.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל לגב' ליאת אוחיון בפקס מס': 08-8517523 , לא יאוחר מיום 05.01.2017 שעה 12:00.