דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "חילן בע"מ" (מס' ח.פ 520039942) למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

התקשרות עם חברת "חילן בע"מ" (מס' ח.פ 520039942) למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")​

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "חילן בע"מ" (מס' ח.פ 5200399424) למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל משאבים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: למתן שירותי עיבוד נתונים בנושא שכר עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' חגית זירד, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים. במייל  [email protected] או בפקס מס': 08-6111730 לא יאוחר מיום ב', תאריך 21.5.2018 שעה 12:00.