דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם אימג'סטור מערכות בע"מ (עוסק מורשה 511566374) לצורך מתן שירותי סריקה, צילום, דיגיטציה, מפתוח ושירותים נלווים אחרים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על התקשרות עם אימג'סטור מערכות בע"מ למתן שירותי סריקה, צילום, דיגיטציה, מפתוח ושירותים נלווים אחרים, בפטור ממכרז לפי לתקנה  34(8) לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, ובתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז. 
  2. עיקרי ההתקשרות:
    2.1. ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות בפטור ממכרז ביום 7.2.2018.
    2.2. ההיקף הכספי של ההתקשרות עומד על  150,000 ₪ בשנה.
    2.3. מועד תחילת ההתקשרות הינו 7.2.2018 ומועד סיומה (לרבות זכויות הברירה): 31.8.2023.