דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת איסטרוניקס בע"מ לצורך רכישת מוצרים מתכלים למריחן נייד מתוצרת smiths detection עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם איסטרוניקס בע"מ בהסכם לרכש מוצרים מתכלים למריחן נייד בפטור ממכרז לפי תקנה 29(3) לתקנות, כספק יחיד.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש מוצרים מתכלים למריחן נייד מתוצרת smiths detection
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אורית כהן, מתאמת התקשרויות, בפקס מס': 08-8590950, לא יאוחר מיום 7/7/2016 שעה 12:00​.