דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת רכבת ישראל (מס' ח.פ520043613.) לצורך שיקום דחוף של מסילות הרכבת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת רכבת ישראל בהסכם לשיקום דחוף של מסילות הרכבת , בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח בינוי בחברת הנמל המצ"ב.
  1. עיקרי ההתקשרות: שיקום דחוף מסילת הרכבת.
  2. משך ההתקשרות הינו עד לסיום הפרויקט.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות גב'  אילנית סלפטי , מתאמת  התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס':6111927 08- לא יאוחר מיום 31.01.2018 שעה 12:00.