דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ג'אן מערכות ושירותים (ח.א.ש) בע"מ בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ג'אן מערכות ושירותים (ח.א.ש) בע"מ (להלן: "חברת ג'אן") , בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ד תקשורת ובקרה בחברת הנמל המצ"ב וכן בחוות דעתו של יועץ התקשורת, מר עמוס דגן, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: הצבת אנטנה rdf  באתר חברת ג'אן ברחוב ההדרים 6 אשקלון.
  3. משך ההתקשרות הינה לתקופה של שנה אחת לחברת הנמל זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד שתי תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילנית סלפטי , מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6119227 לא יאוחר מיום 15.8.2017 , עד השעה 12:00.