דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KE לביצוע הגבהת 3 מנופי זרוע ברציף 5 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KE לביצוע הגבהת 3 מנופי זרוע ברציף 5, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע הגבהת 3 מנופי זרוע ברציף 5 בתוספת גובה של כ-4-5 מטר לכל מנוף, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 3.7.2017 שעה 12:00.​