דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת KOCKS לאספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת התקשרות עם חברת KOCKS לאספקת חלקי חילוף למנופים מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים מיטיבים.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 18.10.17.
    מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.1.2017 ומועד סיומה 31.12.2017.