דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS לביצוע החלפת כבלי הרמת זרוע ב-6 מנופי גשר מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS לביצוע החלפת כבלי הרמת זרוע ב-6 מנופי גשר מתוצרתה לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע החלפת כבלי הרמת זרוע ב-6 מנופי גשר מתוצרת חברת KOCKS, עבור חברת נמל אשדוד בשנת 2017.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 29.3.2017 שעה 12:00.