דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS- ספק יחיד לביצוע שינוי מיקום למנוף 92 - עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם KOCKS לביצוע שינוי מיקום למנוף 92, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: לביצוע שינוי מיקום למנוף 92 מתוצרת חברת KOCKS בשנת 2018. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 9.8.2017 שעה 12:00.