דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONECRANES - כספק יחיד - לביצוע סקר מבנה ומכונאות במנופים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KONECRANES לביצוע סקר מבנה ומכונאות במנופי שער מתוצרת KONECRANES, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין,, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע סקר מבנה ומכונאות במנופי שער מתוצרת KONECRANES, 3 מנופי RMG ו-24 מנופי RTG, בשנת 2018

ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 20.12.2017 שעה 12:00.