דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KONEKRANES- ספק יחיד לרכישה והרכבת מערכת הטיית זרוע במנוף פלגוארה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם KONEKRANES לרכישה והרכבת מערכת הטיית זרוע במנוף פלגוארה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכישה והרכבת מערכת הטיית זרוע במנוף פלגוארה בשנת 2017.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 30.8.2017 שעה 12:00.