דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ לצורך מתן שירותי תחזוקה למערכת ההתרעה ההיקפית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 (להלן: "התקנות"), חברת - הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מגל מערכות בטחון בע"מ בהסכם לצורך תחזוקה ושירות למערכת ההתרעה ההיקפית, בפטור ממכרז לפי תקנה 29(3) לתקנות כספק יחיד.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקה ושירות למערכת ההתרעה ההיקפית.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590950 לא יאוחר מיום 14.08.2016 שעה 12:00.