דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם מספנות ישראל - ספק יחיד - לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם מספנות ישראל, לצורך ביצוע אספנה תקופתית ולביצוע עבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת שמשון, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי-מחלקת ים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע אספנה תקופתית ועבודות נוספות במסגרת אספנת גוררת שמשון ע"י מספנות ישראל בשנת 2017.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 4.7.2017  שעה 12:00.