דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם ספקי מסגרת בהסכם מסגרת לעבודות מתכת עבור חברת נמל

  1. בהתאם לתקנה 1 ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת התקשרות עם ספקי המסגרת בהסכם מסגרת לעבודות מתכת, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3 ( 4 ()ב() 2 ( לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים מיטיבים.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    2.1 ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 22.4.2018 .
    2.2 מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.6.2017 ומועד סיומה 31.5.2018.