דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת NEUERO לאספקת חלקי חילוף למדלים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת התקשרות עם חברת NEUERO לאספקת חלקי חילוף למדלים מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים מיטיבים.
2. עיקרי ההתקשרות:
2.1 ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 3.4.17.
2.2 מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.1.2017 ומועד סיומה 31.12.2018. ​