דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת NEUERO לרכש חלקי חילוף למדלים מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 (להלן: "התקנות"), חברת - הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת NEUERO לרכש חלקי חילוף למדלים מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למדלים מתוצרת חברת NEUERO לתקופה החל מ - 8.6.18 ועד 31.12.18.3.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 8.6.16 שעה 12:00

לחצו לצפיה ב​בחוות דעתו של מהנדס מכונות נימלי של חברת הנמל