דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת אורקל מערכות תוכנה בע"מ (מס' ח.פ. 512200502) לצורך רכישה ותחזוקת רישיונות למוצרי ORACLE, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת אורקל מערכות תוכנה בע"מ בהסכם למתן רכישה ותחזוקת רישיונות למוצרי ORACLE, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת רישיונות ORACLE
  3. משך ההתקשרות הינו לשנה.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות גב'  אילנית סלפטי , מתאמת  התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס':6111927 08- לא יאוחר מיום 17.01.2018 שעה 12:00.