דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת PINTSCH BUBENZER לאספקת חלקי חילוף למערכות

  1. בהתאם לתקנה 1 ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת התקשרות עם חברת PINTSCH  BUBENZER לאספקת חלקי חילוף למערכות בלימה מתוצרתה במנופי גשר ושער, בפטור ממכרז לפי לתקנה 3 (4)(ב)(3) לתקנות ומאחר שמדובר בהתקשרות המשך בתנאים מיטיבים.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    2.1 ועדת המכרזים אישרה את הפטור ביום 7.5.18.
    2.2 מועד תחילת ההתקשרות הינו 1.1.1018 ומועד סיומה 31.11.1018.