דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סימנס ישראל בע"מ לביצוע שדרוג מערכות הינע ובקרה מתוצרתה ב-3 מנופים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת סימנס ישראל בע"מ  לביצוע שדרוג מערכות הינע ובקרה מתוצרתה במנופים 71, 72 ו-73, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע שדרוג מערכות הינע ובקרה מתוצרת חברת סימנס ישראל בע"מ במנופים 71, 72 ו-73, עבור חברת נמל אשדוד.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 26.6.2017 שעה 12:00.