דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת א. ברסלר בע"מ לקבלת שירותים ואספקת חלקי חילוף מתוצרת החברות SMAG , MWB ו- BROMMA ומתוצרת א. ברסלר בע"מ עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת א. ברסלר בע"מ לקבלת שירותים ואספקת חלקי חילוף מתוצרתה ומתוצרת החברות SMAG , MWB ו- BROMMA, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונות נימלי, מחלקת ציוד של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: קבלת שירותים ואספקת חלקי חילוף מתוצרת החברות SMAG , MWB ו- BROMMA ומתוצרת א. ברסלר בע"מ, לתקופה של כשנתיים (2) החל מ-1.1.2017 ועד 15.12.18.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 19.02.2017 שעה 12:00.